Εκπαίδευση

Η Anatron πιστεύει στη συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων και των συνεργατών της. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα εκπαίδευσης, το οποίο μεριμνά στη δημιουργία σεμιναρίων ώστε μέσω της συνεχής εξέλιξης του προσωπικού της να διασφαλίζεται η επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Η εκπαίδευση στο κατάστημα χωρίζεται σε επίπεδα προόδου για εσωτερικούς και διανομείς. Επίσης προσφέρονται τυποποιημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν στην υγιεινή, στα προϊόντα, στην αντιμετώπιση της ώρας αιχμής και σε άλλα.


Τέλος, για τους Franchisees πραγματοποιούνται σεμινάρια που αφορούν τις παραπάνω ενότητες, όπως και ειδικά σεμινάρια όταν κρίνεται αυτό απαραίτητο για τις ανάγκες του καταστήματός τους.