Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 29-12-2014

ANATRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠPOΣKΛHΣH ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ TΩN METOXΩN

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ANATRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00 στα γραφεία της εταιρείας. στην οδό Πεντηκοστή αρ.15 & Οδός Εβδόμη ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του καταστατικού.

ΘΕΜΑ 2ο:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με απόσβεση ζημιών από το λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέον» με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, έτσι ώστε τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας να είναι πάνω του ½ του μετοχικού κεφαλαίου της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/20 και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του καταστατικού.

Kάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2014
Tο Διοικητικό Συμβούλιο

Πρακτικά

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 20-10-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 29-12-2014

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ